विवेक व्यासपीठ
मुख्य कार्यालय : १२, कामत औद्योगिक वसाहत, ३९६,
वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई - ४०० ०२५
     
प्रशासकीय कार्यालय : द्वारा- हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था,
विवेक भवन (कृष्णा रिजन्सी), १२ वा मजला,
प्लॉट क्रमांक - ४०, सेक्टर क्रमांक - ३०, सानपाडा (प.)
नवी मुंबई, जिल्हा- ठाणे - ४०० ७०५.                                                               
     
दूरध्वनी : ०२२-२७८१२०४८ / २७८१०२३५ /३६
     
फॅक्स : ०२२- २७८१०२३७
     
ई- मेल : vivekvyaspeeth@gmail.com
vvyaspeeth@yahoo.in
 
Disclaimer