आपण आपली देणगी थेट आमच्या बँक खात्यावर सुद्धा भरू शकता –

बँक ऑफ महाराष्ट्र
खाते क्रमांक – २०१०९९२५०३८

आम्हाला देण्यात येणाऱ्या सर्व देणग्या आयकर कायदा ,१९६१ कलम८०जी अन्वये करसवलतीस पात्र आहेत.
 
 
Disclaimer